How do Welsh universities advance the world around us?

How can you improve the detection of abnormal blood clotting? How are high levels of nuclear waste disposed of safely? How can sport improve mutual respect and understanding? How can computers be used to reduce preventable deaths in the health service? What about improving the quality of our bathing waters? What about improving news stories in a devolved UK? And how can costs be reduced to our health service? Find out by exploring the range of research case studies which demonstrate the depth and breadth of the work being carried out by our universities, the significant impact that this is having internationally and commercially, and the talented people who are involved.

The most recent ‘Research Excellence Framework’ results, which assesses the quality of university research, showed that Welsh universities have made massive improvements in the impact of their research. Our infographic gives an overview of how Welsh university research is having a transformational impact across all levels of society.

Find out more

Sut mae prifysgolion Cymru yn gwella’r byd o’n cwmpas?

Sut allwch chi wella’r gwaith o ddarganfod ceulo gwaed abnormal? Sut mae lefelau uchel o wastraff niwclear yn cael eu gwaredu’n ddiogel? Sut all chwaraeon helpu pobl i barchu a deall ei gilydd? Sut ellir defnyddio cyfrifiaduron i leihau marwolaethau y gellid eu hosgoi yn y gwasanaeth iechyd? Beth am wella ansawdd ein dyfroedd ymdrochi? Beth am wella storïau newyddion yn y DU ddatganoledig? A sut allwn dorri costau yn ein gwasanaeth iechyd? Cewch yr atebion i’r cwestiynau hyn trwy bori drwy’r gwahanol astudiaethau enghreifftiol sy’n arddangos dyfnder ac ehangder y gwaith a wneir gan ein prifysgolion, effaith arwyddocaol hyn yn rhyngwladol a masnachol, a’r bobl dalentog sy’n gyfrifol am y gwaith.

Mae canlyniadau’r ‘Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil’ mwyaf diweddar, sy’n asesu ansawdd ymchwil prifysgolion, yn dangos fod prifysgolion Cymru wedi gwneud gwelliannau enfawr o safbwynt effaith eu hymchwil. Darllenwch ei’n ffeithlen, sy’n dangos sut mae prifysgolion Cymru yn cael effaith drawsnewidiol ar bob elfen o gymdeithas.

Ffeindiwch allan rhagor